د تاریخ څېړنیز کتابونه
پښتۍ د کتاب سرلیک
The Pathan Kings of Dehli

Edward Thomas

Bayazid Ansari and Roushaniya Movement: A Conservative Cult or a Nationalist Endeavor?

Himayatullah Yaqubi

د پښتنو نسلی څېړنه

اثرخان

وزیرستان: وروستی تمځای (دویم چاپ)

نذیراحمد سهار

دي پټان

غني خان ‌‌ژباړن خاطر

پښتو د تاریخ په بهیر کې

محمد اقبال وزیري

تيمور شاه درانى

سرمحقق علي محمد منګل

په منځني ختيځ كي پېښ - ستر نړیوال ناورین

روښان ولسمل

د محمد ګل خان مومند اندو ژوند ته يوه لنډه کتنه

محمد اسمعيل يون

د کندهار پاڅون او د ايران صفوي دولت ړنګېدل

اكاډميسين محمد اعظم سيستانى

د افشاري استبدادونو پرضد د افغانانو پاڅونونه

كانديد اكاډميسين محمداعظم سيستانى

نومورکي مؤرخین

پوهاند عبدالحی حبیبي