ناولونه او کیسه ایز کتابونه
پښتۍ د کتاب سرلیک
شاهین

نسیم حجازي

محمد بن قاسم

نسیم حجازي

د غازي داستان

نسیم حجازي

انسان او دیوتا

نسیم حجازي

د ترکستان شپې

ژباړن محمد اسماعيل عندليب

ادم خان او درخانۍ

پروفیسر محمد نواز طائر

زوړ سړی او سیند

ارنسټ هیمنګوې

دروغجن

ژباړه : میراحمد یاد

سلګۍ

عزيزالدين يوسفزی

خوب وینم

اجمل ستانکزی

زه ګناهګاره نه یم (ناول)

لیکوال:‌ عمیرا احمد (ژباړن:‌ طارق نجیب)

یواځې شوی (ناول)

لیکوال:‌ ایف سکاټ فیټزګیرالډ (ژباړن:‌ طارق نجیب)