شعري ټولگې
پښتۍ د کتاب سرلیک
بګهت کبیر

عبدالباري جهاني

افضل ... افضل شوق

دسباوون په تمه

عبدالباري جهاني

کوه طور

عبدالباري جهاني

خاپونه

حضرت خان حلیمي

وروستی هیله

ډاکتر غلام فاروق میراحمدي

سکروټه

ډاکتر کبیر ستوری

بدلون

عزیز احمد عزیز

موږه دوه په دوه ملګري

محمد الله شېرزی

د وطن یادونه

سمیع الدین افغاني

توري به شي ستوري

امیر لیکوال

توري به شي ستوري

امیر لیکوال