بېلابېل کتابونه
پښتۍ د کتاب سرلیک
خیرښېګنه (مهالنۍ)

د شینوارو خیرښېګڼې شورا نشراتي ارګان

پروني مخونه

افضل شوق

ژبه

-

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کریم خلاقی

تېروتني (لومړی ټوک)

پوهاند عبدالشکور رشاد

دوزخ اما سرد

ایرا چرتوس،‌وحید ولی زاده

تاج التواریخ

-

Developmental Policy for the Education System of Afghanistan

Shamsuddin Amin

د نړۍ اووه عجایبی

بیلابیلی ویب پاڼې

نهضت خدایی خدمت گاری و نقش آن در بیداری پشتون ها

نجیب سرغندوی

English Grammar

Khair Shamal

د پامیر په لمنو کې

لیکوال:‌دکتور نجیب ګیلاني ژباړن: عبدالصبور غفورزی