ژورنالیزم
پښتۍ د کتاب سرلیک
تلویزیوني خبریالي (دویم چاپ)

نذیراحمد سهار

د خبر او نظر نړۍ

عبدالجلیل وجدي

په ډرامه کې کرکټر کښنه

محب الرحمن محب

په راډیو او ټلویزیون کې د ویندویۍ فن

عبدالله الهام جمالزی

افغاني اوسنۍ رسنۍ

محمد اسمعیل یون