د ماشومانو کتابونه
پښتۍ د کتاب سرلیک
فال لیدونکې ترور

محمد رفیع کابلي

د وړوکي حارث د سفر یادښت

محمد رفیع کابلي

د ولې ونه

وحید عمر معاشر

د سولې کوچنی اتل سوله

احمد فرید عارفي

سوله او جکړه

احمد فرید عارفي

همت

احمد فرید عارفي

ګټورې لارښوونې

محمد کبیر کاوسي

د ژویو نړۍ

محمد رفیع کابلي

د ملریا غوماشی یادونه

عبدالله کاکړ

د سرې کرکرې چرګ او ګیدړه

عبدالغفار ګردیزي

زمونږ د کلې بڼ

کریمه نذیر (هارون)

د زړه ور سمندري غله تقلید

ماریا صدیقي