سرلیک ژبه له باباادمه تر دې دمه
لیکوال ډاکـټـررحـمـت ربی زیرک یار
لوستونکو شمیر 1,008
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ