دا ناول په ۲۰۰۲ م کې د پېښور اېډمين پرېس له خوا چاپ او خپور شو. د دې ناول کيسه د هند د وېش نه وړاندې د پښتونخوا د يو کلي د ژوند انځور دی. د ناول مرکزي کردار کونډه زهره ده چې د خپلو اولادونو د ژغورلو لپاره ښار ته کډه کوي. بيا د کلي او د ښار تر منځ د ستونزو او د کړاونو نه تېرېږي او په اولادونو سبق واي خو اخر زوې يې بمبۍ ته لاړ شي. -
Title زبېښاک – ناول
Author صفيه حليم
Hits 1,301
File Type PDF
Price Free
Year of Publication
Donation
Ketabton.com website takes a lot of time and money to maintain. Your donation will go to help us maintain the site, pay for bandwidth and maybe cover a few Red Velvet cupcakes to keep the team all sugared up!