سرلیک د چاپي او دیجیتالي(بریښنایی) معلوماتو د زیرمې ارزونه
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,441
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ