سرلیک د ۱۳۶۹ کال اساسی قانون
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,019
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ