سرلیک د عبدالعلی رسول زاده لیکل شوی پښتو تصویری الفبی
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,563
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ