سرلیک د سلیم عابد پيمان لیکل شوی پښتو تصویری الفبی
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,696
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ