سرلیک مدنی قانون (لومړی ټوک)
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,127
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ