سرلیک د ملکی خدمتونو د کارکوونکو قانون
لیکوال
لوستونکو شمیر 3,950
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ