سرلیک د دافغانستان بانک قانون
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,259
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ