سرلیک د محاکمو لپاره د جزائی اجراآتو مؤقت قانون
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,198
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ