سرلیک د کورني او بهرني امنیت پر ضد جرمونو قانون
لیکوال
لوستونکو شمیر 1,688
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ