سرلیک پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون
لیکوال
لوستونکو شمیر 2,011
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ