سرلیک د افغانستان اساسی حقوق
لیکوال
لوستونکو شمیر 2,719
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ