سرلیک د پښتو د پخوانييو چاپي اثارو تشريحي کتابښود
لیکوال محمد هارون خپل شعشعي
لوستونکو شمیر 1,064
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ