د کتاب پېژندنه |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| كتاب ::په منځني ختيځ كي پېښ - ستر نړیوال ناورین ليكوال ::روښان ولسمل یادونه : دغه لیکنه مي خپل د کمپیوټر په کتابونو کي پرته وه نه پوهیږمه چي چا اوڅنګه زما کمپیوټر ته رارسولې وه د ارزښت لمخی مي پرلیکه کړه نور يې معلومات نه وه راسره ( خالد هادي )
Title په منځني ختيځ كي پېښ - ستر نړیوال ناورین
Author روښان ولسمل
Hits 1,162
File Type PDF
Price Free
Year of Publication
Donation
Ketabton.com website takes a lot of time and money to maintain. Your donation will go to help us maintain the site, pay for bandwidth and maybe cover a few Red Velvet cupcakes to keep the team all sugared up!