سرلیک جهان زیبی مشاعره
لیکوال
لوستونکو شمیر 790
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ