جهان زیبی مشاعره
جهان زیبی مشاعره
کتاب نوم جهان زیبی مشاعره
مؤلف
نرخ وړیا
خپرونکې
د چاپ کال
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه شعري ټولگې
د لوستونکو شمیر 900
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
یادونه یادونه
سلیمان لایق
د لمبو کلی د لمبو کلی
اسدالله زمری
د حمیدبابا په اشعارو کې کې د ماهیت په لحاظ تشبیه د حمیدبابا په اشعارو کې کې د ماهیت په لحاظ تشبیه
څېړونکي: رفیع الله (ستانکزی)
یاد یاد
سردارولي څرک
یادونه او دردونه یادونه او دردونه
جاویداحمدزی
رپوټ کول
که دې کتاب په اړه شکایت لری،‌ هیله ده د info@ketabton.com له لارې له مونږ سره اړیکه ونیسئ.