سرلیک ریاضي
لیکوال
لوستونکو شمیر 488
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ