دایوه علمي اوڅیړنیزه رساله ده چې دهیواد جید عالم ښاغلي عبدالرحیم فوزي (هروي)په دري ژبه لیکلې ده اونعمت الله پټانزي پښتوژبې ته راژباړلې ده چې دلمانځه په قعدوکې دشهادت په ګوته داشارې په اړه پوره معلومات ،اړین مسائل اواحکام په کې بیان شوي دي.

Title دلمانځه په قعدوکې دشهادت په ګوته اشاره
Author لیکوال : مولوي عبدالرحیم فوزي(هروي) ، ژباړن :نعمت الله پټانزی
Hits 880
File Type PDF
Price Free
Year of Publication ۱۳۹۵
Donation
Ketabton.com website takes a lot of time and money to maintain. Your donation will go to help us maintain the site, pay for bandwidth and maybe cover a few Red Velvet cupcakes to keep the team all sugared up!