نهم ټولګې جغرافیه

سرلیک جغرافیه
لیکوال پوهنې وزارت
لوستونکو شمیر 585
بیه وړیا
د چاپ کال
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ

ورته کتابونه