په دی کتاب کی د غربي فلسفې د مشهورو فيلسوفانو په ژوند د یوی رسالی په بڼه لنډه رڼا اچول شوی ده.

سرلیک ستر فيلسوفان
لیکوال امين رنځور
لوستونکو شمیر 2,465
بیه وړیا
د چاپ کال ۱۳۸۲
مرسته وکړئ
له کتابتون سره مرسته وکړئ