نسب و زاد ګاه سید جمال الدین افغانی / پوهاند عبدالحی حبیبی